PORK - BUY 1 BABY BACK RIB SLAB - 2.5 lbs. approximately.